Поточний № 4 (1431)

18.04.2024

Шановні читачі! Ми потребуємо вашої підтримки!

Dear readers! We need your support!

Як змінилися розміри пенсій із 1 січня 2011 року


03.02.2011

Законом України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» встановлено нові розміри прожитково­го мінімуму на цей рік, зокрема для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня він становитиме 750 грн.
Фахівець департаменту пенсій­ного забезпечення ПФУ розповідає, як вплине збільшення прожиткового мінімуму на розмір пенсії.


Визначення розміру мінімальної пенсії
Відповідно до статті 28 Закону Укра­їни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», міні­мальний розмір пенсії за віком - за наявності у чоловіків 25, а у жінок 20 років страхового стажу - встановлю­ють у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсію за віком збіль­шують на 1 відсоток від розміру пен­сії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більше, ніж на 1 відсоток від мінімального роз­міру пенсії за віком.
Мінімальний розмір пенсії осо­бам, на яких поширюється дія За­кону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», і працівникам, зайнятим повний робочий день під землею обслуго­вуванням зазначених осіб, які від­працювали на підземних роботах не менш ніж 15 років (чоловіки) і 7,5 року (жінки) за Списком № 1 вироб­ництв, робіт, професій, посад і по­казників, затвердженими Кабміном України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи у розмірі 80 відсотків від середньої зарплати шахтаря, але не менш ніж три розміри прожиткового мінімуму, вста­новленого для осіб, що втратили працездатність.
ПРИКЛАДИ ПЕРЕРАХУНКУ
Приклад № 1.
Громадянин Н. отримує пенсію за віком за нормами Закону України «Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування», не пра­цює. Страховий стаж становить 35 років 5 місяців. Коефіцієнт заробіт­ної плати - 1,2.
Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням вартості величини 1 року страхового стажу 1,35% - 0,47813.
Зарплата для обчислення пенсії з урахуванням показни­ка середньої заробітної плати за 2006 рік (928,81 грн.) становить 1114,57 грн. (928,81 грн. х 1,2).
Якщо понаднормативний стаж 10 років, то розрахунок розміру пенсії відповідно до статті 27 Закону такий:
1114,57 грн. х 0,47813 = 532,91 грн.
Із 1 грудня 2010 року загальний розмір пенсії - 1080,89 грн.
Розмір пенсії після перерахунку становитиме:
Із 1 січня 2011 року
750 грн. - мінімальний розмір пенсії за віком; 53,29 грн. - до­плата за понаднормовий стаж; до­даткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров'ю, як учаснику ліквідації на­слідків аварії на ЧАЕС категорії II - 112,50 грн. (750 грн. х 15%); пенсія за особливі заслуги - 187,50 грн. (750 грн. х 25%).
Загальний розмір пенсії - 1103,29грн.
Приклад № 2.
Громадянка К. із 2007 року отри­мує пенсію за віком за нормами Зако­ну України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», працює. Страховий стаж становить 40 років 2 місяці. Коефіцієнт заробіт­ної плати - 1,42.
Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням вартості величини 1 року страхового стажу 1,35% - 0,54225.
Зарплата для обчислення пенсії з урахуванням показни­ка середньої заробітної плати за 2006 рік (928,81 грн.) становить 1318,91 грн. (928,81 грн. х 1,42).
Якщо понаднормативний стаж 20 років, то розрахунок розміру пен­сії згідно зі статтею 27 Закону такий:
1318,91 грн. х 0,54225 = 715,18 грн.
Із 1 грудня 2010 року
Загальний розмір пенсії - 877,04 грн.
Розмір пенсії після перерахунку становитиме:
Із 1 січня 2011 року
750 грн. - мінімальний роз­мір пенсії за віком; 143,04 грн. - доплата за понаднормовий стаж (715,18 грн. х 20%).
Загальний розмір пенсії - 893,04 грн.

Розмір мінімальної пенсії інвалідів та пенсії у зв'язку
із втратою годувальника
Із 1 січня внаслідок перерахунку змінився мінімальний розмір пенсії інвалідів війни та інших інвалідів. Наприклад, для інвалідів війни з-поміж солдатів і матросів строкової служби І групи він становитиме 1720 грн., ін­валідів війни II групи - 1175 грн., III групи - 1062 грн. 50 коп.
Мінімальний розмір пенсії у зв’язку із втра­тою годувальника, яку призначають членам сім’ї військовослужбовців (на кожного утриман­ця), з 1 січня становитиме 750 грн.

Розміри державних допомог на догляд інвалідам війни
У зв'язку з підвищенням прожиткового міні­муму збільшено розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, передба­чені Законом України «Про державну соціа­льну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам».
Із 1 січня державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни з-поміж військово­службовців І групи становитиме 375 грн., ін­валідам війни II групи - 187,5 грн., III групи - 112,5 грн. Розмір державної соціальної до­помоги на догляд іншим інвалідам війни І-III груп становитиме 112,5 грн.

Розміри підвищень ветеранам війни та учасникам бойових дій
Із 1 січня збільшено розміри підвищень, пе­редбачених у Законі України «Про статус вете­ранів війни, гарантії їх соціального захисту». Підвищення інвалідам війни І групи, інва­лідам армії, прирівняним до інвалідів війни І групи, особам, прирівняним до інвалідів ві­йни І групи, становитиме 375 грн., II та III груп відповідно - 300 і 225 грн.
Підвищення учасникам бойових дій та членам сімей загиблих військовослужбовців, подружжю померлих інвалідів війни, членам сім’ї померлих військовослужбовців, членам сім’ї за померлих осіб, прирівняних до вій­ськовослужбовців, членам сім’ї за загиблих осіб, прирівняних до військовослужбовців, із 1 січня становитиме 187,5 грн.
Підвищення подружжю померлих учас­ників бойових дій та померлих учасників ві­йни становитиме 75 грн.
Із 1 січня підвищення учасникам війни становитиме 75 грн., учасникам війни, наго­родженим медаллю, - 112,5 грн. Розмір під­вищення особам, які мають особливі заслуги, з 1 січня становитиме - 525 грн.

Підвищення жертвам
нацистських переслідувань
Розміри підвищень, передбачених у Зако­ні України «Про жертви нацистських пере­слідувань», із 1 січня становитимуть: для неповнолітніх в'язнів - 187,5 грн., для не­повнолітніх в'язнів, які є інвалідами І групи, - 375 грн., інвалідами II групи - 300 грн., III групи - 225 грн. Підвищення колишнім в'язням концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання становитиме 75 грн. Якщо колишніх в'язнів нацистських переслі­дувань нагороджено медаллю, то розмір під­вищення з 1 січня становитиме 112,5 грн.
Підвищення чоловікам або дружинам по­мерлих інших жертв нацистських пересліду­вань становитиме 75 грн.

Розміри мінімальної пенсії шахтарям та доплати у зв'язку з втратою годувальника
У зв'язку з підвищенням прожиткового міні­муму змінився і мінімальний розмір пенсії шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шах­тарської праці», та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб, відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Із 1 січня він становитиме 2250 грн. А до­плата до пенсії у зв'язку із втратою годуваль­ника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на ви­робництві або внаслідок професійного захво­рювання, відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської пра­ці», - із 1 січня становитиме 750 грн.
Увага!
У зв’язку зі збільшенням прожиткового міні­муму для осіб, які втратили працездатність, із 1 січня перераховано також виплати, розмір яких залежить від розміру прожиткового міні­муму, а саме:
- пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
- державну допомогу особам, яким випо­внилося 100 й більше років (різниця між за­значеним прожитковим мінімумом і розміром пенсії з урахуванням усіх виплат до неї);
- щомісячну доплату до пенсії непрацюю­чим пенсіонерам, звільненим у зв’язку із закрит­тям Чорнобильської атомної електростанції.

Марина ДЕНИСЕНКО. ПФУ.